Rekultywacja Terenu

Doradztwo w gospodarce odpadami

"Wspieramy swoich Klientów na każdym etapie zarządzania odpadami. Zapewniamy doradztwo i szkolenia w zakresie poprawnego segregowania i bezpiecznego przechowywania odpadów, a także właściwego ich oznakowania oraz transportu. Dla wzmocnienia wiedzy i zrozumienia znaczenia recyklingu projektujemy też rozwiązania szyte na miarę.“

Dążymy do optymalizacji gospodarowania odpadami. Nasze analizy pozwalają znaleźć sposoby na oszczędzanie zasobów całej firmy. Oferujemy analizę systemu gospodarowania odpadami z rekomendacją usprawnień. Doradzamy, jak podnieść opłacalność recyklingu i zredukować koszty gospodarowania odpadami. Wykonujemy projekt optymalnego rozwiązania logistycznego. Przeprowadzamy analizę ryzyk związanych z zagrożeniami dla pracowników, przedsiębiorstwa i środowiska.

Nasze kompleksowe usługi doradcze gwarantują Klientom dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska. Działamy w imieniu Klienta przejmując wszelkie kwestie formalne m.in. prowadzenie ewidencji, sporządzanie sprawozdań oraz kontakt z właściwymi organami.

Prowadzenie każdej działalności ma wpływ na środowisko i wymaga znajomości przepisów oraz dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska (np. uzyskanie pozwoleń, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz terminowe składanie raportów środowiskowych). Zidentyfikowanie tych obowiązków, a następnie wdrożenie ich w praktyce jest często trudne do pogodzenia z bieżącą ziałalnością firmy.

Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych Klientów, zapewniamy przygotowanie niezbędnej dokumentacji (Karty Przekazania Odpadów KPO, Dokumenty Potwierdzające Recykling DPR, Karty Ewidencji Odpadów KEO). Sporządzamy raporty środowiskowe (raport odpadowy do Urzędu Marszałkowskiego, raport opłat za korzystanie ze środowiska, raport KOBIZE). Przygotowujemy Klientów do kontroli organów ochrony środowiska np. WIOŚ oraz audytów środowiskowych i certyfikacyjnych np. ISO, EMAS.

Pomagamy w uregulowaniu stanu formalno-prawnego instalacji (przygotowujemy wnioski o wydanie pozwoleń emisyjnych). Prowadzimy monitoring bieżących zmian prawnych mogących mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Oferujemy kompleksowy audyt środowiskowy przedsiębiorstwa.

Udzielamy konsultacji środowiskowych. Nasze usługi doradcze to odpowiednie wsparcie dostosowane dokładnie do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.

Doradztwo w zakresie zarządzania odpadami niebezpiecznymi

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi. Naszym Klientom proponujemy rozwiązania, które zapewniają pewność i bezpieczeństwo.

Aby prawidłowo sklasyfikować i zagospodarować odpady niebezpieczne, często potrzebna jest wiedza z dziedziny chemii oraz znajomość przepisów ADR. Nasi eksperci są na bieżąco szkoleni i posiadają doświadczenie w postępowaniu z różnego rodzaju odpadami niebezpiecznymi powstającymi podczas produkcji.

Łączymy efektywne postępowanie z odpadami niebezpiecznymi z dbałością o środowisko. Współpracujemy z międzynarodowymi partnerami, którzy spełniają wysokie standardy i posiadają certyfikaty. Zapewniamy Klientom proste i bezpieczne rozwiązania bazując na zezwoleniu na transport, magazynowanie i odzysk odpadów. Posiadamy wysokie standardy bezpieczeństwa oraz odpowiednie ubezpieczenie. Wspieramy Klientów w zakresie przepisów obowiązkujących transport odpadów niebezpiecznych. Możemy także pomóc przygotować dokumentację oraz wdrożyć procedury, plan działania na wypadek zdarzeń oraz raporty dla zarządu przedsiębiorstwa.

W ramach usługi gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oferujemy pełną inwentaryzację i klasyfikację odpadów niebezpiecznych. Dostarczamy certyfikowane pojemniki i opakowania oraz odpowiednie oznaczenia do transportu. Oferujemy transport odpadów niebezpiecznych zgodny z wymogami umowy ADR (przewóz luzem i w sztukach przesyłki). Zapewniamy prawidłowo przygotowaną dokumentację transportu ADR. Pracujemy z wieloma instalacjami i zapewniamy pełną kontrolę nad łańcuchem postępowania z powieżonym nam odpadem. Oferujemy szkolenie dla personelu Klienta w zakresie wydajnego, poprawnego i bezpiecznego postępowania z odpadami niebezpiecznymi.


Z myślą o środowisku

Realizujemy inwestycje kluczowe dla środowiska i wizerunku, w oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania na rynku. Przed rozpoczęciem każdej naszej inwestycji badamy skalę jej oddziaływania na otoczenie oraz staramy się minimalizować jej wpływ na środowisko naturalne.

Ważnym etapem poprzedzającym rozpoczęcie przez nas inwestycji jest dialog ze społecznościami lokalnymi. Każdorazowo nasze plany i nowe inwestycje konsultujemy ze społecznościami lokalnymi, władzami gmin oraz organizacjami pozarządowymi. Komunikujemy im przyszły wpływ na środowisko, wynikający z charakteru naszej działalności, jednocześnie wskazując takie aspekty inwestycji, jak np. rozwój danego regionu czy nowe miejsca pracy.