• ECOVOX
 • Opracowania dokumentacji

Rekultywacja Terenu

Opracowania dokumentacji

projekty ochrony środowiska i gospodarki odpadami

"Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska stawiają wysokie wymagania wszystkim, którzy bezpośrednio lub pośrednio korzystają z zasobów środowiska oraz generują zanieczyszczenia lub inne szkodliwe oddziaływania fizyczne. Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych zgodnie z postanowieniami przepisów ochrony środowiska, uzależnione jest od posiadania licznych decyzji i pozwoleń administracyjnych. Aby sprostać tym wymaganiom, proponujemy Państwu wykonanie specjalistycznych opracowań i stosownej dokumentacji.“

Z przepisów prawa polskiego oraz Unii Europejskiej wynika, że przedsiębiorstwa oddziaływujące na środowisko, muszą respektować obowiązujące standardy ochrony środowiska wraz z obowiązującymi unormowaniami prawnymi w zakresie m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony powietrza.

Polskie prawo, dostosowane w zakresie ochrony środowiska do prawa wspólnotowego, nakłada na firmy odpowiednie obowiązki. Ponadto w przypadku ubiegania się o środki pomocowe z UE, często wymogiem formalnym w stosunku do przedsiębiorstw jest uregulowanie zagadnień prawnych związanych z ochroną środowiska. Niewielu przedsiębiorców ma świadomość konieczności podjęcia stosownych działań w zakresie uregulowania stanu prawnego w ochronie środowiska, gdyż często nie nadążają za zmianami legislacyjnymi bądź ignorują odpowiedzialność materialno - prawną, nie będąc świadomymi konsekwencji prawnych zaniedbań w ochronie środowiska.


Zakres naszych usług opracowania dokumentacji

Działalność naszej firmy to także opracowywanie i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, w celu spełnienia wymogów związanych z ochroną środowiska, w celu realizacji modernizacji czy nowych inwestycji, włączając kompleksowe usługi w zakresie przygotowania projektów aż do etapu rozpoczęcia rekultywacji terenu.

Projekty rekultywacji skażonych terenów

 • badania skażenia gruntów i wód podziemnych
 • rozpoznanie zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnych
 • projekty oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego
 • oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego z zanieczyszczeń

Opracowania z zakresu ochrony środowiska

 • raporty oddziaływania na środowisko
 • oceny oddziaływania na środowisko
 • przeglądy ekologiczne
 • pozwolenia zintegrowane IPPC

Dokumentacje dotyczące wytwarzania odpadów

 • program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadamiZ myślą o środowisku

Realizujemy inwestycje kluczowe dla środowiska i wizerunku, w oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania na rynku. Przed rozpoczęciem każdej naszej inwestycji badamy skalę jej oddziaływania na otoczenie oraz staramy się minimalizować jej wpływ na środowisko naturalne.

Ważnym etapem poprzedzającym rozpoczęcie przez nas inwestycji jest dialog ze społecznościami lokalnymi. Każdorazowo nasze plany i nowe inwestycje konsultujemy ze społecznościami lokalnymi, władzami gmin oraz organizacjami pozarządowymi. Komunikujemy im przyszły wpływ na środowisko, wynikający z charakteru naszej działalności, jednocześnie wskazując takie aspekty inwestycji, jak np. rozwój danego regionu czy nowe miejsca pracy.