PRZYJAZNY REGION

Rekultywacja terenów niekorzystnie przekształconych

"Głównym zadaniem rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych jest odzysk wartościowego surowca z odpadów i przygotowanie go do ponownego użytku, ale także przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych.“

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług obejmujący prace projektowe, rozpoznawcze, kosztorysowe i wykonawcze. Specjalizujemy się w rekultywacjach terenów zanieczyszczonych oferując indywidualne rozwiązania technologiczne dostosowane do specyfiki obiektu.

Prace realizujemy kompleksowo zaczynając od rozpoznania stanu zanieczyszczenia poprzez wybór metody oczyszczania, opracowanie projektu i realizację procesu.

Posiadamy obiekty do rekultywacji gruntów zanieczyszczonych, które umożliwiają nam ich odbiór oraz ich odzysk bez konieczności wstrzymywania prac budowlanych przez Inwestora. Współpracujemy z laboratoriami posiadającymi akredytację na prowadzenie prac analitycznych gwarantując wyskoki poziom i terminowość świadczonych usług.

Atutem firmy ECOVOX jest zespół wysokiej klasy specjalistów oraz niezbędne wyposażenie sprzętowe. Zatrudniamy i współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami z wielu dziedzin, takich jak: geologia i hydrogeologia, geofizyka, inżynieria środowiska, prawo, budownictwo, rolnictwo, chemia.

Oferując nasze usługi dajemy gwarancję Inwestorom na należyte wykonanie prac, zgodnie z obowiązującym prawem.

Przepis art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 983) stanowi, że do rekultywacji gruntów po działalności górniczej stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych(Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami).

Oznacza to, że przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych ileśnych mają zastosowanie w przypadku rekultywacji każdego użytku gruntowego przekształconego niekorzystnie działalnością górniczą i rekultywacją terenów po działalności górniczej, powinna być prowadzona przy uwzględnieniu zasad wynikających z tej ustawy.

W ramach posiadanych kompetencji oferujemy:

Rekultywacja przygotowawcza

Rekultywacja przygotowawcza

Rekultywacja techniczna

Rekultywacja techniczna

Rekultywacja biologiczna

Rekultywacja biologiczna

 • Rekultywacja przygotowawcza
 • Rekultywacja techniczna
 • Rekultywacja biologiczna
 • Rekultywacja przygotowawcza

  Opracowanie dokumentacji technicznej, projektowej i kosztorysowej, szczegółowe zapoznanie nieużytku, ustalenie kierunku rekultywacji i zagospodarowania.

 • Rekultywacja techniczna

  Oferta rekultywacji technicznej dotyczy najczęściej terenów po eksploatacji odkrywkowej, składowaniu odpadów przemysłowych i komunalnych.

  W ramach rekultywacji technicznej proponujemy następujące prace:

  • Odbudowę sieci niezbędnych dróg dojazdowych.
  • Ukształtowanie rzeźby terenu poprzez niwelację powierzchni wierzchowin zwałów, łagodzeniu stromych skarp, zboczy, uporządkowaniu rzeźby spągu wyrobisk.
  • Właściwe uregulowanie stosunków wodnych - dokonuje się tego przez regulację cieków wodnych, budowę kanałów, rowów odwadniających oraz budowę zbiorników wodnych. W niektórych przypadkach stosuje się nawodnienie,
  • Odtworzenie gleb metodami technicznymi,
  • Niwelacja terenu
  • Kształtowanie stromych urwistych zboczy i skarp celem zapewnienia im należytej stateczności
  • Całkowite lub częściowe odkwaszenie gleb, oraz tam gdzie zachodzi konieczność - izolacja gruntów toksycznych lub jałowych.
 • Rekultywacja biologiczna

  Rekultywacja biologiczna obejmuje zabiegi agrotechniczne jak: uprawa mechaniczna gruntu, nawożenie mineralne, wprowadzenie mieszanek próchnicznych, głównie motylkowych i traw. Czas trwania rekultywacji biologicznej trwa bardzo różnie w zależności od typu nieużytku, właściwości fizykochemicznych podłoża, typu zagospodarowania.

  W ramach rekultywacji biologicznej proponujemy następujące prace:

  • Obudowę biologiczną zboczy zwałów i skarp wyrobisk w celu zabezpieczenia ich stateczności oraz zapobiegania procesom erozji.
  • Regulację lokalnych stosunków wodnych przez budowę niezbędnych urządzeń melioracyjnych i ochronę wód przed zanieczyszczeniem.
  • Odtworzenie gleb metodami agrotechnicznymi.
 • Rekultywacja przygotowawcza
 • Rekultywacja techniczna
 • Rekultywacja biologiczna

Z myślą o środowisku

Realizujemy inwestycje kluczowe dla środowiska i wizerunku, w oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania na rynku. Przed rozpoczęciem każdej naszej inwestycji badamy skalę jej oddziaływania na otoczenie oraz staramy się minimalizować jej wpływ na środowisko naturalne.

Ważnym etapem poprzedzającym rozpoczęcie przez nas inwestycji jest dialog ze społecznościami lokalnymi. Każdorazowo nasze plany i nowe inwestycje konsultujemy ze społecznościami lokalnymi, władzami gmin oraz organizacjami pozarządowymi. Komunikujemy im przyszły wpływ na środowisko, wynikający z charakteru naszej działalności, jednocześnie wskazując takie aspekty inwestycji, jak np. rozwój danego regionu czy nowe miejsca pracy.