Rekultywacja Terenu

Sprzedaż kruszyw budowlanych

"Ofererujemy sprzedaż kruszyw sortowanych, niesortowanych oraz łamanych. Większość oferowanego asortymentu kruszyw pochodzi z recyklingu odpadów budowlanych oraz odpadów z przebudowy i remontów dróg. Kruszywa te mogą być stosowane jako tańszy zamiennik kruszyw naturalnych.

Kruszywa recyklingowe wykorzystywane są w budownictwie drogowym jako warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej m.in. w budowie i modernizacji infrastruktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, parkingów), a także do wyrównywania nawierzchni dróg, nie posiadających nawierzchni bitumicznych. Kruszywa drobne i grube oferowane są w następujących rodzajach: betonowe, asfaltowe, ceglane oraz ceglano-betonowe. Odbiór kruszyw możliwy jest transportem własnym Klienta oraz transportem zapewnionym przez ECOVOX.

Kruszywo Łamane

Kruszywo Łamane

Gruzobeton Ceglano - Betonowy

Gruzobeton
Ceglano - Betonowy

Gruzobeton Betonowy

Gruzobeton Betonowy

Łupek Czerwony

Łupek Czerwony

Kamień Dolomitowy

Kamień Dolomitowy

Kamień pohutniczy

Kamień pohutniczy
Z myślą o środowisku

Realizujemy inwestycje kluczowe dla środowiska i wizerunku, w oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania na rynku. Przed rozpoczęciem każdej naszej inwestycji badamy skalę jej oddziaływania na otoczenie oraz staramy się minimalizować jej wpływ na środowisko naturalne.

Ważnym etapem poprzedzającym rozpoczęcie przez nas inwestycji jest dialog ze społecznościami lokalnymi. Każdorazowo nasze plany i nowe inwestycje konsultujemy ze społecznościami lokalnymi, władzami gmin oraz organizacjami pozarządowymi. Komunikujemy im przyszły wpływ na środowisko, wynikający z charakteru naszej działalności, jednocześnie wskazując takie aspekty inwestycji, jak np. rozwój danego regionu czy nowe miejsca pracy.